Koraci Fusio projektnog procesa


  • Projektni proces

  • Analiza potreba i raspoloživog prostora te alternativnih rješenja koja zadovoljavaju potrebe
  • Izrada dijagrama tokova hrane
  • Formiranje tehnoloških cjelina po načelima HACCP-a , te važećim sanitarno tehničkim pravilnicima i minimalnim tehničkim uvjetima
  • Ucrtavanje pojedinačnih uređaja u 2D tehnici
  • Izrada nacrta u 3D tehnici
  • Izračun potrebnih kapaciteta energenata
  • Izrada projekta mikrolokacija (potrebnih izvoda vode, struje i plina)
  • Izrada troškovnika

Projektni obrazac

Dnevna dostava hrane Da Ne
Dodaj još datoteka